MUHASEBE MESLEK MENSUPLARINDA DİJİTAL TÜKENMİŞLİK ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2022-2
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-26 15:15:49.0
Language : Türkçe
Konu : Muhasebe
Number of pages: 235-253
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dijitalleşme günümüzde pek çok kez duyduğumuz ve karşılaştığımız bir kavramdır. Dijitalleşen dünya gerek iş hayatında gerekse sosyal hayatta her yönüyle bir değişim ve dönüşüme neden olmaktadır. Bu değişim beraberinde bazı meslek gruplarının yok olmasına neden olurken bazı mesleklerin ise faaliyetlerinin sürdürülmesinde farklılıklar yaşanmasına sebep olmaktadır. Bu çalışmada muhasebe meslek mensuplarının dijital araçları kullanma seviyeleri, mesleki faaliyetlerde dijitalleşme sürecinden nasıl etkilendikleri, dijital tükenmişlik düzeyleri araştırılmış, ayrıca demografik değişkenlere göre değişiklik gösterip göstermediği de incelenmiştir. Araştırmanın sonunda bulgulara bağlı olarak muhasebe meslek mensuplarının dijital tükenmişlik durumlarının demografik değişkenlere göre farklılık gösterdiği görülmüştür. Özellikle farklılıkların yaş, tecrube ve gelir seviyelerinde olduğuna dikkat çekilmektedir. Çalışmanın örneklemini Isparta il merkezinde faaliyetlerini sürdüren muhasebe meslek mensupları oluşturmaktadır.  Veri toplama aracı olarak, standart veriler elde etmek ve detaylı analiz edebilme kolaylığı nedeniyle anket yöntemi kullanılmış olup katılımcıların dijital tükenmişlik ile ilgili görüşlerini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır.

Keywords

Abstract

Digitalization is a concept that we hear and encounter many times today. The digitalized world causes a change and transformation in every aspect of both business life and social life. This change causes some occupational groups to be destructed, while some occupations lead to differences in maintaining the activities. In this study, the levels of using digital tools of accounting professionals, how they affected the digitalization process in professional activities, digital burnout levels were investigated, and whether they showed whether they showed changes according to demographic variables. At the end of the research, it was seen that the digital burnout situations of accounting professionals vary according to demographic variables due to the findings. In particular, it is noted that the differences are at age, experience and income levels. The sample of the study consists of accounting professionals who continue their activities in Isparta city center. As a data collection tool, the questionnaire method was used due to the ease of obtaining standard data and analyzing in detail and it was aimed to reveal the views of the participants about digital burnout.

Keywords