OECD ÜLKELERİNİN MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER YARDIMIYLA KÜMELENMESİ: PANDEMİ DÖNEMİ VE PANDEMİ ÖNCESİ DÖNEM KARŞILAŞTIRMASI

Author:

Year-Number: 2022-1
Number of pages: 195-214
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

ÖZ: Dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını ülkelerin ekonomik ve finansal göstergelerinde önemli değişimlere neden olmuştur. Çalışma OECD ülkelerinin, COVID-19 öncesi ve COVID-19 döneminde çeşitli makroekonomik değişkenler etkisinde, ortaya koyduğu kümelemeyi gösteren bir çalışmadır. Çalışmada OECD kurucu üyeleri incelenmiştir. Araştırma kapsamında ülkelerin enflasyon oranları, işsizlik oranları, dolar kurları, faiz oranları, borsa endeksleri ve ihracatın ithalatı karşılama oranları kullanılan değişkenlerdir.  Çalışma kapsamında 2017-2020 dönemi dikkate alınmıştır. 2017-2019 dönemini kapsayan süreç salgın öncesi ve pandeminin başladığı günden çalışmanın başladığı güne kadar olan 2020 yılının ilk 8 aylık periyodu ise salgın dönemi süreci olarak ele alınmıştır. Kümeleme için Beklenti Maksimizasyonu Algoritması kullanılmıştır. İstatistiki testler yardımıyla kümelenme sonuçları arasında anlamlılık düzeyi incelenmiştir.
Bulgulara göre COVID-19 öncesi dönemde 4 küme oluşmuştur. Bu kümelerden birincisinde Yunanistan ve İspanya birlikte kümelenmiştir. İkinci kümede ABD, İngiltere, Fransa, İsveç, İtalya, İzlanda, Kanada, Lüksemburg ve Portekiz yer almıştır. Üçüncü kümede Türkiye tek başına yer almış ve diğer ülkelerden ayrışmıştır. Son kümede Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Hollanda, İrlanda, İsviçre ve Norveç yer almıştır. Pandemi dönemine ilişkin kümeleme sonuçlarına göre birinci kümede Belçika, Lüksemburg yer alırken ikinci kümede iki ülke İspanya ve Yunanistan yer almaktadır. Yunanistan İspanya kümelenmesi hem pandemi öncesi dönemde hem de pandemi döneminde aynıdır. Üçüncü kümede İzlanda ve Türkiye yer alırken son küme diğer 14 ülkeden oluşmaktadır.

Keywords

Abstract

ABSTRACT: The global epidemic of COVID-19, which affected the whole world, caused significant changes in the economic and financial indicators of countries. This study is a study showing the clustering of OECD countries under the influence of various macroeconomic variables in the pre-COVID-19 period and during the COVID-19 period. In the study, the founding members of the OECD were examined. Within the scope of the research, the inflation rates of the countries, unemployment rates, dollar currency rates, interest rates, stock market indices, export-import coverage ratios are the variables used. Within the scope of the study, the period of 2017-2020 was taken into account. The period covering the period of 2017-2019 is before the epidemic and the first 8-month period of 2020, from the start of the pandemic to the day of the start of the work, is considered as the epidemic period. The Expectation Maximization Algorithm was used for clustering. In addition, with the help of statistical tests, it was examined whether there were statistically significant differences between clustering results.
According to the findings, four clusters were formed in the pre-COVID-19 period. In the first of these clusters, Greece and Spain were clustered together. The second cluster included the USA, England, France, Sweden, Italy, Iceland, Canada, Luxembourg, and Portugal. In the third cluster, Turkey took place alone and differentiated from other countries. In the last cluster, Germany, Austria, Belgium, Denmark, Netherlands, Ireland, Switzerland, and Norway took place. According to the clustering results for the pandemic period, Belgium and Luxembourg are in the first cluster, while Spain and Greece are in the second cluster. The Greece Spain cluster is the same both in the pre-pandemic period and during the pandemic period. While Iceland and Turkey are in the third cluster, the last cluster consists of 14 other countries.

Keywords