ÖZ-ŞEFKATİN VE AFFETMENİN İŞYERİ MUTLULUĞU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2022-1
Number of pages: 16-38
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, çalışan yetişkinlerin öz-şefkat ve affetme düzeylerinin iş yeri mutluluğu ve boyutları üzerinde bir etkiye sahip olup olmadığını araştırmaktır. Araştırma örneklemini 391 kamu ve özel sektör çalışanı oluşturmaktadır. Anket yönteminin benimsendiği araştırmada veriler çevrimiçi olarak katılımcılara uygulanmıştır. Anket formu öz-şefkat, affetme ve iş yeri mutluluğu ölçekleri ile demografik sorulardan oluşmaktadır. Veriler kolayda örnekleme yöntemi ile toplanmıştır. Araştırma verilerinin analizinde SPSS 22.0 ve AMOS 21.0 programları kullanılmıştır. Tanımlayıcı istatistikler, normallik, geçerlilik, güvenilirlik, Pearson korelasyon analizi gerçekleştirilmiştir.  Hipotezlerin test edilmesinde ise Yapısal Eşitlik Modellemesi (YEM) kullanılmıştır. Yapılan istatistik analizleri neticesinde, çalışanların öz-şefkat ve affetme düzeylerinin iş yeri mutluluğu üzerinde bir etkiye sahip olduğu saptanmıştır. Ayrıca öz-şefkat ve affetmenin iş yeri mutluluğu boyutları üzerine etkisinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

This research aims at investigating whether the self-compassion and forgiveness levels of working adults have an effect on their workplace happiness and its dimensions. The sample of the research consists of 391 public and private sector employees. The data from the participants were gathered using the survey method through online platforms. The questionnaire form consists of self-compassion, forgiveness and workplace happiness scales and demographic questions. The data were collected by convenience sampling method. SPSS 22.0 and AMOS 21.0 programs were used in the analysis of the research data. Descriptive statistics, normality, validity, reliability, Pearson correlation analysis were performed. Structural Equation Modeling (SEM) was used to test the hypotheses. As a result of the statistical analyses, it was found out that the self-compassion and forgiveness levels of the employees have an effect on workplace happiness. Besides, it was determined that the effects of self-compassion and forgiveness on the dimensions of workplace happiness were statistically significant.

Keywords