International Journal of Business Economics and Management Perspectives

ISSN:2458-8997

KÜRESELLEŞME KAVRAMI VE BİR SÜREÇ SONUCU OLARAK KÜRESEL KENTLER

Author:

Number of pages:
27-52
Year-Number:
2016-4

Tek bir dünyada yaşadığımızı belirtmek günümüzde en çok duyulan cümlelerinin başında gelmektedir. Hem dünyanın tek bir yer haline gelmesi küreselleşme kavramı ile tanımlanmakta hem de küreselleşme ekonomik, siyasal, kültürel düzlemde toplumsal değişimi beraberinde getirmektedir. Küreselleşme birçok boyutu etkileyen bir kavram olması sebebi ile bir tanım üzerinde uzlaşmak mümkün değildir. Küreselleşme; hem dünyanın küçülmesi hem de dünyadaki bilincin tek bir parça şeklinde yoğunlaşmasıdır. Dünyanın küçülmesi zaman-mekân sıkışması teorileri ile birlikte küreselleşmenin mekân ile olan bağını gündeme getirmiştir. Küreselleşme ile yaşanan değişim tüm boyutları ile dünya düzeninde yaşanmaktadır. İletişim, bilgi teknolojileri, sermayenin hareketliliği mekânları farklılaştırmıştır. Bu durum sadece devletler için değil kentler için de geçerlidir. Kent yaşamı değişirken kentin fiziksel mekânından kültürüne kadar birçok ögesi de bu durumdan etkilenmektedir. Tüm bu ekonomik, kültürel, teknolojik gelişmelerle birlikte ortaya çıkan ve gelişen küresel kentlerin dünya ekonomisi içerisine eklendiği görülmektedir Bu çalışmanın amacı küreselleşme kavramının ayrıntılı olarak incelenmesi ve küreselleşme sürecinin bir sonucu olan küresel kentleri, özelliklerini benzer ve farklı yönlerini, bulunduğu ülkeye ve hatta küreye etkilerini incelemektir.

Keywords


Stating that we are living only in one world is the most heard phrase of today. On the one hand the process of world becoming one place is defined by the concept of globalization; on the other hand globalization is bringing about social change in economic, political and cultural field. Globalization is a concept that cannot be agreed upon with a single definition because it is a concept that affects many dimensions. Generally, globalization can be defined as both world’s getting smaller and the concentration of world consciousness just in one part. The world's getting smaller has made the bond of globalization with space a current issue still after the theories of time-space compression. The changes that taking place with globalization are experienced in the world order with its all aspects. Communication, information technologies and mobility of the capital are differentiating spaces. This is not only true for governments, but also for city. When city life changes many elements of the city from its physical space to culture are influenced by the change. All these economic, cultural, and of the emerging global cities emerged along with technological developments seem to be inserted into the world economy The aim of this study was to examine in detail the concept of globalization and global cities as a result of the globalization process, characteristics similar and different aspects, is to examine the impact on the country and even the globe found.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 1,163
Number of downloads 1,471

Share

International Journal of Business Economics and Management Perspectives
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.