International Journal of Business Economics and Management Perspectives

ISSN:2458-8997

ERGENLERDE BAĞLANMA DAVRANIŞININ MARKA SADAKATİ İLE İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Number of pages:
64-83
Year-Number:
2020-1

Bu çalışmada, ergenlik dönemindeki tüketicilerin anne ve babalarına bağlanma düzeyleri ile marka sadakati arasındaki ilişki incelenerek, hem günümüz hem de geleceğin tüketici profilini oluşturmak amaçlanmıştır. Bu amaçla 414 tüketiciye anket uygulanmış ve elde edilen bulguları incelemek için Pearson korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Çalışma bilgisayar oyunları sektörüne dayanmaktadır. Bilgisayar oyunları sektörü, ergenlerin marka sadakatini anlamak için önemli bir sektördür. Ebeveyne bağlanma puanlarının marka sadakati üzerindeki etkisini belirlemek için ise çoklu doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, marka sadakati puanları ile anne ve babaya bağlanma puanları arasında yüksek düzeyde negatif yönlü ve anlamlı ilişkilerin bulunduğu görülmüştür. Araştırmada ayrıca, marka sadakatindeki değişimin yaklaşık %70’inin anne ve babaya bağlanma tarafından açıklandığı tespit edilmiştir. Bu çalışma, marka sadakatini etkileyen ve gözlemlenmesi nispeten zor olan psikolojik faktörleri ele alması açısından önem taşımaktadır.

Keywords


The aim of this study is to form the consumer profile of both today and the future by examining the relationship between attachment levels of adolescent consumers to their parents and brand loyalty. For this purpose, a survey was given to 414 consumers and Pearson correlation coefficients were calculated to examine the findings. The study is based on the computer games sector. The computer games sector is an important sector for understanding brand loyalty of adolescents. Multiple linear regression analysis was used to determine the effect of parental attachment scores on brand loyalty. According to the results, a high negative and significant relationship was found between brand loyalty scores and parental attachment scores. In addition, it was found that approximately 70% of the change in brand loyalty was explained by parental attachment. This study is important to address psychological factors that affect brand loyalty and that are relatively difficult to observe.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 525
Number of downloads 263

Share

International Journal of Business Economics and Management Perspectives
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.