Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi

ISSN: 2458-8997

KUYUMCULUK MUHASEBESİ

Author:

Number of pages:
16-26
Year-Number:
2019-2

Değerli metal ve taşlardan yapılan süs eşyası anlamına gelen kuyum kelimesinden türeyen kuyumculuk kavramı; değerli metallerin titizlikle işlenmesi, değerli süs eşyalarının şekillendirilmesi, montürle çerçevelendirilmesi, değerli taşlar ile çeşitli yöntemler kullanılarak birleştirilmesi işlemlerinin yapıldığı bir zanaat olarak tanımlanabilir. Türk ticaretinde önemli bir yer tutan kuyumculuk sektörü her açıdan olduğu gibi muhasebe açısından da kendine has özellikleri, uygulamaları olan bir sektördür. Bu çalışmanın amacı; kuyumculuk sektöründeki özellikli muhasebe işlemlerinin ve alım satım ile iştigal eden işletmelerin ticari faaliyetlerine ilişkin muhasebe uygulama süreçlerinin açıklanmasıdır. Literatürde yapılan incelemeler neticesinde kuyumculuk sektöründe altın, gümüş ve değerli taşların ticari faaliyetlerinin muhasebeleştirilmesine ilişkin yeterli çalışma olmaması, yapılan çalışmaların öncelikli noktasının vergilendirme, stok değerleme vb konuların olması, bu çalışmanın ayırt edici özelliğidir. Kuyumculuk sektörü için uygulanan mevzuata göre altın ayar, milyem ve ons gibi kuyumculuk hesaplamaları, kuyumculuk sektöründe altın, gümüş ve kıymetli taşların Vergi Usul Kanunu (VUK) ve Katma Değer Vergisi (KDV) açısından değerlendirilmesi, kuyumculuk işletmelerinde ticari mal olarak alınıp satılan hurda ve külçe altın alım satımı gibi kuyumcu işletmelerde sıklıkla karşılaşılan ve özellik arz eden işlemelerin muhasebe kayıt süreçleri uygulamalı olarak çalışmada açıklanmıştır. Bu çalışma; kuyumculuk sektöründe; yasa ve mevzuatlarla ilgili birçok özellikli duruma ait muhasebe süreçlerinin uygulamalı olarak açıklamasını içermesi açısından da önemlidir.

Keywords


The concept of jewelery derived from the word jewel, meaning ornamental made from precious metals and stones; It can be defined as a craft where precious metals are meticulously processed, shaping valuable ornaments, framing them with frames, joining them with precious stones using various methods. The jewelery sector, which has an important place in Turkish trade, is a sector which has its own characteristics and applications in terms of accounting as in every other aspect. The aim of this study is; is the explanation of the accounting procedures in the jewelry sector and the commercial activities of the companies involved in the trading and trading. As a result of the investigations made in the literature, the lack of adequate work on the accounting of gold, silver and precious stones in the jewelry sector, and the fact that the priority of the studies are taxing, stock valuation, etc. are the distinguishing features of this study. According to the legislation applied for jewelery sector, gold setting, millimeter and ounce jewelery calculations, gold, silver and precious stones in the jewelry industry in terms of Tax Procedure Law (TPL) and Value Added Tax (VAT) in terms of evaluation, traded as a merchandise in the scrap and ingot In the study, accounting record processes of the transactions which are frequently encountered and encountered in jeweler enterprises such as gold trading are explained in the study. This work; in the jewelry industry; It is also important in that it includes a practical explanation of accounting processes related to many special cases related to laws and regulations.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 1,470
Number of downloads 703

Share

Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.