IJBEMP

ISSN : 2458-8997
GİRİŞİMCİ ÜNİVERSİTELER VE TÜBİTAK BİLİMSEL DESTEKLERİ
ENTREPRENEURIAL UNIVERSITIES AND TUBITAK’S SCIENTIFIC FUNDS
Yazarlar: Elyase İSKENDER, - Hatice Yasemin İSKENDER
Özet: Bu çalışmada, TÜBİTAK desteklerinin akademik girişimciliği destekleyip desteklemediği sorusuna cevap aranmaktadır. Bu soruyu cevaplayabilmek için 2012 – 2015 TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversiteler Endeksi sıralamaları, 2011 – 2015 TÜBİTAK illere göre bilimsel destek miktarları sıralaması, 2016 yılı Akademik Teşvik Sonuçlarına göre sıralama ve 2015 URAP sıralaması kullanılmaktadır. Bu sıralamalar arasındaki korelasyon, Spearman sıralı korelasyon katsayıları hesaplanarak sınanmıştır. Bu sınamalar sonucunda Desteklerin ve Girişimci Yenilikçi Üniversite Endeksi sıralamasının kendi içlerinde yıllara göre oldukça yüksek uyuma sahip olduğu görülmüştür. Bir başka deyişle sıralamalardaki değişim sınırlıdır. Buna karşın destekler ile Endeks sıralamaları arasında çok zayıf pozitif korelasyonun olduğu gözlenmiştir. Bu durum desteklerin Girişimci Üniversiteler oluşturmak için katkısının sınırlı olduğuna yönelik bir bulgudur. Ayrıca TÜBİTAK destekleri ile dağıtılan Akademik Teşvikler arasında orta derecede bir pozitif korelasyon olduğu bulunmuştur. Bu korelasyonun güçlü çıkmamış olması da desteklerden akademik anlamda yeterli verim alınamadığının göstergesidir.
İngilizce Özet: The main question of this study is: “Do the TÜBİTAK’s Scientific Fund Distribution promote the Entrepreneur Universities”. To find an answer to this question 2012 – 2015 TUBITAK Entrepreneur and Innovative University Index rankings (TEIUI), 2011 – 2015 TÜBİTAK Scientific Fund Amount Per City Rankings, Academic Performance Incentive amounts rankings for year 2016 and URAP University Rankings for 2015 have issued. The correlations between these datas have tested with Spearman’s Correlation Coefficient. As a result of these statistical tests The Yearly rankings of Scientific Funds and the yearly rankings of TEIUI is strongly positive correlated in theirselves each. In other words the change of this rankings are very limited.In contrast to this the correlation between the rankings of the scientific funds and TEIUI is very weak. This states that TÜBİTAK’s scientific funds contribution for developing Entrepreneur University is very limited. In addition to this the correlation between Scientific Fund Rankings and Academic Performance Incentive Premium’s rankings is moderate. This moderate correlation implies that the scientific fund’s distribution is academically inefficient.
Anahtar Kelimeler:
Keywords:
Tam Metin : PDF
İngilizce Tam Metin : PDF