IJBEMP

ISSN : 2458-8997
TÜRKİYE'DE SEÇİMLERE KATILIMIN BELİRLEYİCİLERİ: ÖZEL DURUMDA TELEVİZYON ETKİSİ"
THE DETERMINANTS OF VOTER TURNOUT IN TURKEY: TELEVISION EFFECT AS A SPECIAL CASE
Yazarlar: Yasin ACAR,
Özet: Seçimlere katılım oranının belirleyicileri konusu politik ekonomi ve kamu tercihinde ortak bir araştırma konusu olmuştur. Bu makalede Türkiye’de seçimlere katılım anlamında televizyonun halkı nasıl etkilediği araştırılmıştır. Araştırma tekniği olarak, 1969-2009 yılları arasında panel veri ekonometrisi ile seçimlerden önce televizyon vericilerinin kurulduğu illeri belirleyen kukla değişken kullanılmıştır. Çalışma sonucunda televizyon yayınını izlemeye başlayan illerde yaşa-yanların televizyon yayınının olmadığı illere göre daha fazla seçimlere katılım gösterdiği bulun-muştur. Ayrıca kişi başı gelir, lise ve üniversite mezunu oranı ve nüfus değişkenlerinin Türki-ye’de seçimlere katılım ile ilişkili olduğu bulunmuştur.
İngilizce Özet: The topic of the determinants of voting turnout has become a common research area in political economy and public choice. We study on Turkey in this paper and particularly try to find how television influences people in terms of participation to the elections. We use panel data econometric method and create a dummy variable that identify the provinces where television transmitter was set up before election. We show that the provinces where residents began to follow television broadcast participated the elections much more compared to provinces without television broadcasting. We also find that income per capita, high school and university graduate ratio and population variables are associated with voter turnout in Turkey.
Anahtar Kelimeler:
Keywords:
Tam Metin : PDF
İngilizce Tam Metin : PDF