International Journal of Business Economics and Management Perspectives

ISSN:2458-8997

1992-2013 COSO MODELİ: İÇ KONTROL-ENTEGRE ÇERÇEVESİ


İç kontrol, işletme yönetiminin hızla değişen ekonomik ve rekabetçi ortamlarda, değişen müşteri talep ve önceliklerinin ele alınmasına ve gelecekteki büyümenin yeniden yapılandırılmasına imkân verir. İç kontrol, sadece muhasebe ile ilgili mali nitelikteki kıymet hareketlerini içermemekte, ayrıca bir kuruluşun amaçları ile ilgili faaliyetler kapsamında çeşitli durumları da içine almaktadır. İç kontrol, organizasyonun planı ile işletmenin varlıklarını korumak, muhasebe bilgilerinin doğruluğunu ve güvenilirliğini araştırmak, faaliyetlerin verimliliğini artırmak, önceden saptanmış yönetim politikalarına bağlılığı özendirmek amacıyla kabul edilen uygulamaya konulan tüm önlem ve yöntemleri içermektedir. İç kontrol kapsamının geniş tutulması denetim faaliyetinin kapsamını da genişletmiştir.İç kontrole ilişkin standart ve yaklaşımlar COSO (Committee of Sponsoring Organizations) tarafından geliştirilmekte ve güncellenmektedir. İşletmelerde ve muhasebe bilgi sistemlerinde iç kontrolün önemi daha fazla hissedilmiş ve pek çok ülke COSO, Turnbull ve Coco gibi çatılar altında muhasebe bilgi sistemlerinde iç kontrol sistemi işleyişini kurumsal ve etkin bir düzeye getirmeyi amaçlamıştır. Bu çalışma ile 1992 COSO iç kontrol modeli ile 2013 yıllarında yayınlanan COSO iç kontrol modeli karşılaştırılarak arasındaki farklılıkları ortaya koymak amaçlanmaktadır. Bu amaçla yapılan bu çalışma akademik olarak literatürde yer alması ve gelecekte yapılacak çalışmalar ışık tutmak amacıyla yapılmaktadır.


Keywords


COSO, İç kontrol, İç Kontrol Modelleri, Entegre Çerçevesi

Author: - Eda KÖSE - İsmail BEKCİ
Number of pages: 12-23
DOI: http://dx.doi.org/10.20989/ijbemp.31
Full text:
International Journal of Business Economics and Management Perspectives
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.