International Journal of Business Economics and Management Perspectives

ISSN:2458-8997

Yazım ve Yayın İlkeleri


MAKALE YAYIM İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI

GENEL İLKELER

Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi yılda iki defa online yayınlanan uluslararası ve hakemli bir dergidir.  Derginin yayım dili Türkçe ve İngilizce’dir.  Dergi,  alana özgün katkılar yapan teorik ve/veya uygulamalı makaleleri yayınlamayı amaçlar.  Dergiye gönderilen makalelerin daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olması ve herhangi bir yerde yayınlanması için değerlendirme sürecine girmemiş olması gerekir. Gönderilen makaleler, ilk olarak yayın kurulu tarafından alana özgün katkısı, bilimsel anlatımı ve yazım kuralları yönünden incelenir. Çalışmalar, ön değerlendirme ölçütlerini karşılamaları halinde iki hakeme gönderilir. Hakemlerin ve yazarın kimlikleri bu süreçte gizli tutulur. Hakem raporları doğrultusunda makalenin yayınlanıp yayınlanmamasına, yayın kurulu karar verir. Dergideki makalelerin bilimsel sorumluluğu yazara aittir. Yayınlanmış eserlerden kaynak gösterilmek suretiyle alıntı yapılabilir. Dergide yayınlanmasından sonra makalenin tüm telif hakları Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi’ne aittir.  Yayınlanmış çalışmaların yazarlarına telif ücreti ödenmez. Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi onayı olmadan yayınlanmış makaleler başka bir yerde yayınlanamaz ve çoğaltılamaz.

MAKALELERİN GÖNDERİLMESİ

Makalelerin, “MS Word” programında yazılmış hali, http://www.ijbemp.com adresine üye girişi yapılarak sisteme yüklenmelidir.

ETİK KURUL İZNİ

Dergide yayımlanmak üzere gönderilen makaleler araştırma ve yayın etiği kurallarına uygun olarak hazırlanmış olmalıdır. Yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir. Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir. Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir. Dolayısıyla etik kurul izin belgesi gerektirdiği halde bu belgeyi göndermeyen makaleler değerlendirmeye alınmayacak ve reddedilecektir.

YAZIM KURALLARI VE BİÇİMSEL ÖZELLİKLER

Makaleler, MS Word programında “Times New Roman 11 Punto” karakteriyle tek satır aralıklı ve iki yana yaslanmış olarak yazılır. Sayfa yapısı A4 olmalı; sağ, sol, üst ve alt kenarlardan “2,5 cm” boşluk bırakılmalıdır. Paragraf başlarındaki girinti “1.25 cm” ve paragraf aralarındaki boşluk “sonra 6 nk” olmalıdır. Makalenin genel kurgusu sırasıyla şöyledir:  Makale adı,  yazar adı,  Türkçe öz,  Türkçe anahtar kelimeler, makalenin İngilizce adı, İngilizce öz, İngilizce anahtar kelimeler,  tam metin,  dipnotlar, kaynakça ve ekler. Öz ve anahtar kelimeler “Times New Roman 10 Punto” karakteriyle yazılmalıdır. Makaleler,  herhangi bir yerde sunulmuşsa bu durum mutlaka makale başlığına dipnot verilerek gösterilmelidir. Makalenin ilk sayfası kapak sayfasıdır. Bu sayfada, çalışmanın başlığı (büyük harflerle, 11 Punto ve koyu), yazar adı ve soyadı (soyadı büyük harflerle), unvanı, adresi ve varsa teşekkür notu bulunur.

İkinci sayfada, makalenin başlığı tekrar yazılmalıdır. Öz,   anahtar kelimeler, İngilizce öz ve anahtar kelimeler ikinci sayfada olmalıdır. Özler ortalama 150 kelimeden oluşmalıdır. Özde, çalışmanın amacı ve kapsamı, özgün yönü ve incelediği alana getirdiği katkı, yöntemi ve başlıca vurguları, değerlendirmeler ve öneriler kısaca belirtilmelidir. Anahtar kelimeler en az iki en çok beş tane olmalıdır.

Makalenin ana metni üçüncü sayfadan başlamalıdır. Metindeki ana başlıklar, büyük harfle ve koyu olarak yazılmalıdır. İkinci düzey başlıklar, sadece ilk kelimeleri büyük ve koyu yazılmalıdır. Üçüncü düzey başlıklarınsa sadece ilk kelimelerinin ilk harfi büyük ve koyu yazılmalıdır. Tablo ve şekil başlıkları, tablo ve şekillerin üzerinde numaralandırılarak “Times New Roman 10 Punto” olarak yazılmalıdır. Tablo içi yazım karakteri “Times New Roman 9 Punto” olmalıdır.

Makaleler APA’6.0 Publication Manual (http://www.apa.org) yayın biçimine uygun olarak hazırlanmalıdır.

Metinde dipnot uygulaması ilgili sayfanın altında, metnin bütünlüğü bozmayacak şekilde yalnızca açıklama amacıyla kullanılmalıdır ve “Times New Roman 10 Punto”  karakteriyle verilmelidir. Kaynakçada, örnek çalışmalar için uyulması gereken genel kurallar aşağıda gösterilmiştir.

Niteliğine göre, kaynağın metin içindeki alıntılarda ve kaynakçadaki yazılış biçimleri aşağıda örneklenmiştir:

Tek yazarlı kitaplar ve makaleler :

Metin içinde: (Soyad, Yıl: Sayfa) 
Kaynakçada: Soyad, Ad (Yıl), Kitabın Adı, Cilt, Yayın Evi, Basım Yeri.

Metin içinde: (Soyad, Yıl: Sayfa)
Kaynakçada: Soyad, Ad (Yıl), “Makale Adı”, Dergi, Sayı, Ay, ss.

İki yazarlı kitaplar ve makaleler :

Metin içinde: (Soyad ve Soyad, Yıl: Sayfa) 
Kaynakçada: Soyad, Ad - Soyad, Ad (Yıl), Kitabın Adı, Cilt, Yayın Evi, Basım Yeri. 

Metin içinde: (Soyad ve Soyad, Yıl: Sayfa) 
Kaynakçada: Soyad, Ad - Soyad, Ad (Yıl), “Makalenin Adı”, Dergi, Cilt, Sayı, Ay, ss.

İkiden çok yazarlı kitaplar ve makaleler:

Metin içinde: (Soyad vd., Yıl: Sayfa) 
Kaynakçada: Soyad, Ad - Soyad, Ad - Soyad, Ad - Soyad, Ad - Soyad, Ad - Soyad, Ad (Yıl), Kitabın Adı, Yayın Evi, Basım Yeri. 

Metin içinde: (Dağlı vd., 2010: 19)
Kaynakçada: Soyad, Ad - Soyad, Ad - Soyad, Ad - Soyad, Ad - Soyad, Ad - Soyad, Ad (Yıl), “Makalenin Adı”, Dergi, Sayı, Ay, ss.

Yazarsız/kolektif yayınlar:

Metin içinde: (Yayın Evi, 2018: 101) 
Kaynakçada: Yayın Evi (Yıl), Çalışmanın Adı, Yayın Evi, Basım Yeri.

İkincil kaynaktan yapılan alıntılar:

Metin içinde: (Birincil Kaynak Soyad, Yıl: Sayfa) 
Kaynakçada: Birincil Kaynak Soyad, Ad (Yıl), Eserin Adı, Yayın Evi, Basım Yeri, ( Aktaran Ad Soyad, Eserin Adı, Yayın Evi, Basım Yeri, Yıl, ss.)

Elektronik ortamdan yapılan alıntılar:

  1. a) Alıntı bir yazarın eserinden yapılmış ise, metin içindeki alıntılar yazılı kaynaklardaki yöntemle yapılmalı; kaynakçada ise, yazar/yazarların soyadı, adı, yayın ya da gözden geçirilme tarihi, belgenin tam adı, açılı parantez içinde eksiksiz http ya da ftp adresi ile belgeye ulaşma tarihi, aşağıdaki örneğine uygun olarak verilmelidir. 
    Metin içinde:(Soyad, Yıl) 
    Kaynakçada:Soyad, Ad (Yıl), “Eserin Adı”, Web sayfası Linki (Erişim Tarihi).
  2. b) Alıntı doğrudan bir siteden yapılmışsa, metin içindeki yollamalarda sitenin genel adresi ve siteye ulaşma tarihi ayraç içinde verilmelidir. Kaynakçada ise alt adresleri de kapsayan site adresi yine siteye ulaşma tarihi ile birlikte ayraç içinde verilmelidir. 
    Metin içinde:( web sayfası linki, 1999) 
    Kaynakçada:(web sayfası linki, Erişim Tarihi)

Makalenin yazımıyla atıflarla ilgili belirtilmeyen diğer konularda bilimsel makale yazım kuralları esas alınmalıdır. Yararlanılan kaynaklar, makalenin sonunda ayrı bir sayfada soy isim sırasıyla alfabetik olarak “kaynakça” başlığı altında gösterilmelidir. Kaynakçada aynı yazarın aynı yıla ait çalışmaları varsa,  çalışmanın yapıldığı yılsonuna  “a,  b, c,  …  ” harfleri koyularak sıralanmalıdır. Söz konusu kural ve ilkelere uymayan makalelerin sorumlulukları yazar(lar)a aittir. Dergi Yayın Komisyonu’nun ilgili kural ve ilkelere uymayan makaleleri “hakem değerlendirme sürecine” girmeden “reddetme” hakkı bulunmaktadır.

International Journal of Business Economics and Management Perspectives
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.